ក្រុមហ៊ុន ព័ត៌មាន

រុស្ស៊ី ស្វ័យប្រវត្តិ ផ្នែក អាជីវកម្ម ដៃគូ

2019-08-05
ដៃគូអាជីវកម្មផ្នែកគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តរបស់រុស្ស៊ីធ្វើទស្សនកិច្ចរោងចក្រផលិតផ្សិតនៅថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៩

ដៃគូរស៊ុនហ្វាយគឺជាអ្នកតំណាងលក់នៅប្រទេសចិន